תקנון האתר

(להלן: “investly” או “האתר”)

–התקנון נתון לשינויים מעת לעת–

 1. תקנון האתר – תנאי השימוש באתר

  • אתר investly הינו אינדקס לחברות השקעה העוסקות בתחומי השקעה שונים. האתר מציע לגולשים יכולת חיפוש נוחה וקלה לאיתור חברות השקעה בישראל.
  • הגלישה באתר investly מעידה על כך שהגולש מקבל את כלל התנאים המופרטים להלן (“תנאי השימוש באתר”).
  • אתר investly אינו ממליץ על שום השקעה ו/או חברת השקעה ו/או אפיקי השקעה ו/או מניות ו/או שווקי נדל”ן ו/או עסקים ו/או כל השקעה באשר היא. כל פעולה הנעשית כתוצאה מגלישה לאתר הינה על אחריות הגולש ועל אחריותו בלבד.
  • אתר investly מודע לכך שביצוע השקעות עשוי להוביל לאובדן כספים ולכן לפני ביצוע כל סוג של פעולת השקעה, על הגולש להתייעץ עם יועץ/משווק אשר הינו בעל רישיון על פי הדין, אשר יתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם המבקש לבצע השקעה כלשהי.
  • על הגולש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באתר investly. אם הגולש אינו מקבל את מי מתנאי האתר עליו לצאת מהאתר לאלתר ולא להשתמש בשירותיו.
  • תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת מכל סוג שהוא, לרבות תקשורת קווית ו/או סלולארית ו/או טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, ותנאי השימוש באתר investly המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר, לרבות המידע המפורסם בו בכל אופן אחר, בין אם באינטרנט, או באמצעי אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר.

 

 1. תקנון האתר – כללי

  • אתר investly ותנאי השימוש בו כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, האתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
  • תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין מפעיל האתר לבין הגולש ו/או כל גורם שעושה שימוש באתר (להלן: “המשתמש”). לפיכך, כל מי שנכנס לאתר ו/או מבצע פעולה כלשהי באתר ו/או במנוע החיפוש ו/או בדפים השונים המוצגים באתר מצהיר בזאת כי קרא בעיון את תנאי השימוש באתר ומסכים לפעול לפיהם.
  • אתר investly קורא לכל גולש לנהוג באופן שקול ואחראי ולבדוק היטב, לפני ביצוע כל פעולה, לרבות פעולות למול החברות המופיעות באתר זה, לקרוא לעומק כל פריט מידע שמפיץ אותו גורם ולהבין את המשמעויות בביצוע פעולות השקעה אצל אותו גורם.
  • מפעיל האתר עשוי לשנות את הצורה ומבנה האתר ו/או תכניו על פי החלטתו ואינו חייב להודיע על כך מראש לגולשים ו/או לחברות המופיעות באתר ו/או לכל גורם אחר. במידה ואכן יתבצעו שינויים כלשהם באתר, לכל גורם באשר הוא לא יהיו טענות ו/או דרישות כלשהן למפעיל האתר.

 

 1. תקנון האתר – הגבלת אחריות מפעיל האתר

  • אתר אינטרנט כגון אתר investly, המציג תוכן של צד שלישי, לרבות אתרים של חברות המוכרות ו/או משווקות מוצרים ו/או שירותים, אינו אחראי על התוכן המופיע באתרים אלו. כל המופיע באתרים אלו הינו באחריותם של אותם צדדים שלישיים ו/או מפעילי האתרים הנ”ל.
  • מפעיל האתר ו/או האתר ו/או מי שנקבע מטעם מפעיל האתר אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהוא שיוביל לקשר בין חברת ההשקעות (להלן: “צד שלישי”) לבין הגולש כמפורט לעיל, גם אם הקשר נוצר בעקבות מידע ו/או קישורים שהופיעו באתר investly.
  • האתר אינו צד בכל עסקה שעשויה להתקיים בין הגולש לבין צד שלישי שמידע אודותיו נמצא באתר ו/או הגולש פנה אליו מתוך הקישורים באתר. יודגש כי האתר לא יישא בכל אחריות לתוצאות של פניה כזו או אחרת בין הצדדים.
  • המידע המופיע באתר נאסף על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו ופורסם באתר, אם בחלקו ואם כולו, בתום לב וללא כל כוונה להציג מידע שגוי ו/או שקרי בזדון. יודגש כי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי לכך שהמידע המוצג הינו אמין או מהימן.
  • מבלי לגרוע באמור לעיל, האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי. בנוסף על כך, האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטיבם ו/או איכותם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי בעלי אתרים שונים המוצגים באתר investly שאליהם הגיע המשתמש באתר זה באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה משימוש באותם השירותים שמציע האתר.
  • האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים על התכנים המועלים לאתר עצמו על ידי המשתמשים. האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו על כל המשתמע מכך והאתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהוא. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק תכנים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  • האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים ו/או המתפרסם באתר לרבות פרסומות, מודעות, שירותים ו/או מוצרים המוצעים למכירה. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתות ו/או דיוקם ו/או מהימנותם של אותם הפרסומים והאחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם על כל המשתמע מכך.
  • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינו מתחייב כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל ומעודכן.
  • מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחת סייבר בכלל ובאתר עצמו בפרט. כמו כן, אינו אחראי לאמינות, דייקנות וביצוע של שירותי החיפוש באתר ו/או באינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר, אשר נפגמו שלא עקב מעשה של מפעיל האתר.
 1. תקנון האתר – שימוש באתר

  • מפעיל האתר אוסר על העלאת (Upload) מידע לאתר שהינו בלתי חוקי ו/או אסור על-פי דין, לרבות אך לא רק לצורך הבעת ו/או הפצת מידע שהינו בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או מוציא לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי.
  • מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת ולא תהא לשום אדם ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהם בנוגע לכך.
 2. תקנון האתר – ביקורות גולשים

  • האתר כולל גם מקום המאפשר לגולשים לכתוב ולהביע את דעתם על מוצרים ו/או שירותים ו/או חברות ו/או צד שלישי כלשהו המופיע באתר.
  • האתר מעודד את הגולשים לשתף בהתנסויות ו/או חוויות ו/או הצלחות ו/או כשלונות שהיו להם עם החברה ו/או הצד השלישי ממנו קיבלו שירותים ו/או מוצרים המופיעים באתר. עם זאת, האתר ממליץ לכל הגולשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות לכל מידע המופיע מטעם גולש כזה או אחר.
  • כתיבת ביקורת/תוכל על-ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל תוכן פוגעני אחר ו/או מפר את התנאים המפורטים בתנאי השימוש. כמו-כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו כרצונם ולפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים ו/או לצורך הכנת ביקורות והמלצות. כל הזכויות בתוכן המועבר מכל סוג שהוא כנזכר לעיל, לרבות זכות היוצרים בו, יהיו שייכות למפעיל האתר בלבד.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הזכויות באותו תוכן כנזכר לעיל ו/או כי הוא מוסמך להעביר את כל הזכויות בתוכן למפעיל האתר וכי לא יהיו לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי שהוא כל טענה ו/או דרישה בעניין כלפי האתר ו/א מפעיל האתר ו/או מי מטעמם, וכן המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או את מפעיל האתר ו/או את מי מטעמם בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד שנדרש ממי מהם מכל מי שלטענתו הוא בעל הזכויות באותו תוכן הנזכר לעיל, וכן המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בגין השימוש שנעשה באתר באותו התוכן ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת התוכן לאתר ובמלוא ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו למי מהם בשל כך.
  • אין להעביר לאתר דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק מכל סוג שהוא ו/או “וירוסים” ו/או “דואר זבל” ו/או “ספאם”. השימוש באמצעי הקיים באתר להעברת ביקורת אישית ייעשה בתום לב, ובאופן שלא יפגע באתר ו/או בכל צד אחר. כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעיל האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.
  • מפעיל האתר אינו מתחייב לפקח ואינו אחראי לתכנים המועברים לאתר על-ידי המשתמשים. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם למי מהם כתוצאה מהעברת ו/או העלאת (Upload) תוכן מזיק לאתר ו/או מפר כל דין על-ידי אותו המשתמש.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים (אך לא חייבים) לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תכנים כאלה ואחרים שהועברו על-ידי משתמשים.
  • למשתמש שהעביר תוכן לאתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בעניין התוכן שהעביר לאתר ו/או הסרתו ו/או מחיקתו על ידם, כולו או חלקו.
  • המשתמש מתחייב שפעולות העברת ו/או העלאת התכנים על ידיו לאתר יתבצעו בתום לב וכן כי תכנים אלה נכתבו על ידיו על-פי חוות דעתו האישית ללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם.
  • המשתמש מתחייב שאין הוא מייצג את החברה ו/או הצד השלישי עליו הוא כותב וכי ההמלצה שהוסיף נובעת מרצון לשתף את הציבור לאחר שהיה בקשר עם החברה וקיבל מהחברה מענה ו/או שירות כלשהו ו/או רכש של שירותים או מוצרים של החברה ו/או צד שלישי דרך אותה חברה.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מאשר מראש לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או למי מטעמו לפרסם את כל התכנים שהועברו ו/או הועלו על ידיו לאתר, לרבות אך לא רק את תוכן ההודעה ו/או ההמלצה שהעלה לאתר והוא מוותר בזאת על כל הזכויות בתכנים האמורים, לרבות זכות היוצרים, ומעביר אותן במלואן למפעיל האתר שיהיה רשאי לעשות בהם כרצונו כל שימוש שהוא.
 1. תקנון האתר – פרסומות באתר

  • מפעיל האתר עשוי לשלב באתר תוכן המכיל פרסומת ו/או חומר פרסומי ו/ואו שיווקי בלבד (להלן: “הפרסומת/ות”).
  • מפעיל האתר לא ישא באחריות לתוכן פרסומי (ממומן או שאינו ממומן) ו/או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.
  • פרסום באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד מפעיל האתר לרכוש את המוצר המוצג באותו פרסום ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או מידע המוצג באותו פרסום.
 1. תקנון האתר – מדיניות פרטיות

  • לפי דעת שיקול מפעיל האתר, ייתכן ועל מנת לקבל חלק/כל השירותים באתר יידרש המשתמש למסור פרטים, כגון: כתובת מייל, שם, טלפון ומידע נוסף עפ”י צורך האתר (להלן: “הפרטים”). ללא מסירת הפרטים כאמור, ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל את מלוא השירותים באתר ולהיחשף לחלק/כל המידע שבאתר.
  • בעצם השימוש באתר ובמסירת הפרטים וכתנאי לחלק מהשירותים הניתנים באתר, אתה מבין ומסכים בזאת, כי חלק או כל הפרטים שמסרת עשויים לעבור לצד ג’ וכי אותו צד ג’ עשוי ליצור עמך קשר או להעביר לך בהתאם לפרטים שמסרת מידע שיווקי/פרסומות/הצעות, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו של צד ג’.
  • מבלי לגרוע מהאמור, בעצם מסירת פרטיך אתה נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וזאת כל עוד לא ניתנה הודעה על ידך, המבקשת את הפסקת קבלת דברי הפרסומת והפניות, בדרכים הקבועות בדין.
  • האתר ומפעיל האתר לא יישאו באחריות לנזקים, פגיעה במוניטין, אובדן כספים, הוצאות, הפרות חוזים וכ’ו, אם באופן ישיר ואם באופן עקיף, שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמש, שלא נגרמו בשל זדון או עבירה פלילית של המפעילים.
  • האתר ומפעיל התאר יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של המשתמשים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי הגלישה באתר, מעבר על התוכן שבאתר, כתיבת ביקורות וכו’, לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגיות” (“cookies”). כל משתמש יכול להגדיר בדפדפן שלו כך שיסרב לקבל cookies. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
  • מפעיל האתר מחויב להיענות לכל בקשה למסירת מידע אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה וזאת ללא צורך למסור הודעה מוקדמת למשתמש על כך.
  • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו יוכלו לשמור את המידע אשר יימסר על ידי המשתמש ובכפוף להוראות כל דין ובמידת הצורך ינהלו מאגר מידע ויפעלו להסרת פרטי המשתמש מהמאגר ומרשימות הדיוור או הפניות וזאת בכפוף לפניה בכתב שתעשה למפעילים לכתובת info@investly.co.il והכל בכפוף לכל דין ולרבות בשים לב להוראות המחייבות תיעוד מידע על פי דין.
  • בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש באתר. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. אם תשונה מדיניות זו, מפעיל האתר יעדכן את תקנון האתר כך שהמשתמש תמיד יוכל להתעדכן על כך.